תקנון למתחם Djump

הגדרות:

החברה – חברת די גאמפ אדומים בע”מ | Djump LTD מפעילת ה DJUMP, ח.פ 516042900, שדרות המייסדים 15 מעלה אדומים
הסניף – הסניף בו נרשם החבר ובו הוא רשאי להיכנס.
חודש אפס – התקופה שהחל ממועד תחילת המנוי ועד לתום אותו החודש.
תקופת השריון – תקופה של 60 יום מיום ביצוע העסקה 
*מחיר מוזל – תקף למנוי שנתי בלבד. 

תשלומים:

כל סוגי המנויים ניתנים לפריסת תשלומים על פי הגדרות המתחם ועלולים להשתנות מעת לעת. 

הקפאות:

הקפאות – ניתן להקפיא מנוי שנתי מסיבה רפואית בלבד בצירוף אישור מרופא מומחה.

 

ימי תוקף של המנוי

1. המנוי מאפשר כניסה בכל ימות השבוע מלבד ימי שבת. 
2. המנוי אינו תקף בימי חג וחול המועד (מחירים מוזלים למחזיקי מנוי)
3. מעת לעת יתכנו ארועים כאלה ואחרים במתחם אשר אותו יום יאסר לכניסה לכלל הציבור.
4. בעל המנוי מודע לכך שיתכנו ימי תחזוקה כאלה ואחרים ייזומים או שניכפו על בעלי המתחם בשל , תקלה , ארועי ביטחון, או ארועים שלמתחם אין שליטה עליהם, וימים אלו נספרים כימים רגילים כחלק מהמנוי. 
5. בעל המנוי מבין ומאשר שמנוי חודשי \ שנתי – הינו מנוי התקף מתחילת חודש קלנידרי ועד סופו. 
6. סעיף קורונה: מחזיק המנוי מבין ומאשר שבמידה ויגרמו אלו שהם הגבלות בריאותיות דרך משרד הבריאות, יוקפא המנוי אך ורק אם תקנות אלו יגררו מעבר לסוף חודש קלינדרי, ובכל מקרה יהיה ניתן לבטלו ולעצור חיובים עתידים בתום אותו חודש. 
7. בעל המנוי מבין ומאשר שבכל מקרה לא ניתן לקבל החזר רטרואקטיבית על ימים שהחסיר, לא ניצל וכדומה.

אופן התשלום:

תשלום עבור המנוי ייעשה באמצעות הוראת קבע, על ידי חיוב חודשי באמצעות כרטיס אשראי. המנוי יתן את הסכמתו לגבייה באמצעות הוראת קבע כתנאי.
לביצוע רכישת המנוי. המנוי נותן את הרשאתו לחברה לחייב את כרטיס האשראי שלו בתשלום דמי המנוי ובכל סכום אחר אותו חייב המנוי לחברה.

 

דמי הרשמה:

אין עלויות דמי הרשמה.

 

ביטול מנוי:

במקרה של ביטול מנוי בתוך תקופת השריון ( 60 יום ראשונים ) החבר יחויב בעלות של 250 ש”ח לחודש קלאנדרי מיום הקמת המנוי.
ומלבד שמספר הביקורים לא עולה על 250 ש”ח, בהתאם לעלות הכרטיס בפועל לביקור ללקוח מזדמן. 
לאחר תקופת השיריון לא ניתן לבטל מנוי. 

החברות במועדון:

החברות במועדוני DJUMP הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה.
הכניסה למועדון תהא באמצעות כרטיס חבר שיחד עם אמצעי נוסף יזהה את החבר וישמש אך ורק את החבר עצמו. על החבר להציג את כרטיס החבר/
לפני הכניסה למועדון. הכניסה נרשמת במערכת המחשב של המועדון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מערכת הזיהוי מעת לעת.
במקרה של אובדן כרטיס חבר, ינפיק המועדון כרטיס חדש כנגד תשלום דמי טיפול, בהתאם לתנאים שיהיו בתוקף באותה עת.

כניסה ל Djump


השימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק הינם מתחום ספורט / ופנאי, הכרוכות בסיכון למשתתף בפעילות ולכן הוא מותנה בקיום ההוראות הבאות, שנועדו לשמור על ביטחונך ובריאותך:
ראשית מצורף סרטון חובה לצפייה. לחץ כאן – סרטון בטיחות 
יש להישמע להוראות הבטיחות והשימוש הנמצאות על גבי השילוט בפארק.
הצהרת בריאות:
בהצהרתי זו אני מצהיר כי אני בריא, ולא סובל ממצב רפואי העשוי להחמיר כתוצאה מהשתתפות בפעילות במתקנים השונים אשר במתחם ו/או בטרמפולינות ו/או בפארק ואינני בהיריון. בקריאת טופס הצהרת בריאות זה ובמתן הסכמתי (הנני הורה או אפוטרופוס חוקי, ונותן הסכמתי בשם ילדי הקטין או כמלווה לילד שאינו שלי) קריאתי זו וכניסתי לפארק מהווה כחתימה לתנאיו.
הצהרה ואישור המשתתף:
אני מבין ומסכים שהשימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק שייך לסוג של פעילויות ספורט/פנאי, הכרוכות בסיכון למשתתף, שלא ניתן להימנע ממנו באופן מוחלט ללא פגיעה באופי הפעילות, לרבות סיכון של נזקי גוף חמורים, נכות ואף מוות, ובכלל זה כתוצאה מנפילה, החלקה, מעידה או פגיעה. אני מבין כי אני עשוי להיפגע גם משימוש של כל אדם אחר במתקנים ובטרמפולינות בפארק.  
הובהר לי, כי הסיכונים האפשריים במהלך הפעילות בפארק כוללים (הרשימה שלהלן אינה ממצה את כלל הסיכונים): חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מסלטות או ממגע עם משתתף אחר, פגיעה בעמוד השדרה ואף מוות, ואלו יכולים להיגרם כתוצאה משימוש טבעי ורגיל או משימוש לקוי כלשהו במתקנים ו/או בטרמפולינות על ידי כל אדם.
אני מבין את הסיכון שיש בכך ומתחייב לפיכך שלא לנסות לבצע שום תרגיל ו/או קפיצה מסובכת ובמיוחד סלטות (גלגולים), מבלי שיש לי ניסיון וידע מוקדם בביצועם.
אני מבין ומקבל על עצמי את הסכנות, בין ידועות ובין לא ידועות, של פגיעות, אובדן או נזק, העשויים להתרחש בפארק, והכל מתוך בחירה ומרצוני החופשי להשתתף בפעילות בפארק, ובידיעה והבנה כי אני מסתכן מרצון.  
הנחיות כלליות בדבר שימוש במתקני הפארק:
 Djump  תהיה רשאית למנוע את כניסתי ו/או להוציא אותי, על פי שיקול דעתה.
במקרה ונמנעה כניסתי עקב מעשה ו/או מחדל ולא יושב לי סכום התשלום בעקבות ארוע זה.
ידוע לי, כי השימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות בפארק תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסור בהחלט.
ידוע לי, כי מטעמי בטיחות וכשרות חל איסור על הכנסת אוכל, שתייה ובעלי חיים.
רק בגיר רשאי להסכים לתנאי ההסכם. בגיר הינו שמעל גיל 18.
צילום:
ידוע לי ומוסכם עלי, כי DJUMP מפעילה מצלמות בפארק, וכי המשתתפים בפעילות בפארק מצולמים. אני נותן את הסכמתי, לכך ש  DJUMP רשאית לעשות כל שימוש בצילומים (גם של ילדיי)
מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

פעילות במועדון:

פעילות המועדון ושעות הפתיחה עלולים להשתנות מעת לעת.
אין להשתמש במתקנים ובציוד המתחם ללא קבלת הדרכה ממדריכי המתחם בעת הצורך, לגבי אופן השימוש.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במועדון.

ניהול ביקור למנויים:

מנוי אשר נכנס למתחם מקבל חותמת וצמיד. כל עוד הצמיד והחותמת על היד , יוכל המנוי להיכנס מספר פעמים שירצה למתחם לאותו יום. 
הצ’יפ מאפשר כניסה אחת בלבד למתחם, ולכן חשוב לא להוריד את הצמיד והחותמת אם מתכננים לחזור לבוקר נוסף באותו היום.

פציעה במקום:

בכל מקרה שלחבר טענה על פציעה במועדון, חובה עליו למלא דו”ח אירוע ולעדכן את הנהלת המועדון מיד עם קרות האירוע.

 

כללי לבוש:

פעילות המועדון ושעות הפתיחה עלולים להשתנות מעת לעת.
אין להשתמש במתקנים ובציוד המתחם ללא קבלת הדרכה ממדריכי המתחם בעת הצורך, לגבי אופן השימוש.
ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש רישום מראש להשתתפות בפעילויות מסוימות במועדון.

הכניסה למתחם עם גרביים תקניות שאינן קרועות. במידה ואין ברשותכם גרביים בזמן ההגעה, ניתן לרכוש במקום. 

קטינים:

רישום קטין למועדון יתבצע אך ורק תחת מילוי טופס בריאות של האפוטרופסט החוקי של הקטין.
קטין מתחת לגיל 14 לא רשאי להירשם למועדון ולא לבצע עסקאות תשלום.

 

ציוד אישי:

  • החברה איננה אחראית לאובדן ו/או לגניבת חפצים בתחום המועדון, בין אם אוחסנו בתא אחסון ובין אם לאו.
  • אחסון חפצי החבר בתא האחסון הינו על אחריותו בלבד.
  • אין להשאיר ציוד מאוחסן בתאים לאחר עזיבת המועדון. בסיום שעות הפעילות במועדון תהא החברה רשאית לפרוץ תאים נעולים ולאחסן את תכולת התאים שנפרצו במחסן נפרד. משלא תידרש התכולה לאחר 30 ימים, תציג החברה פרסום מתאים על לוח המודעות במועדון בדבר כוונתה למסור את הציוד המאוחסן, ובהעדר היענות, ייתרם הציוד לנזקקים, לפי שיקול דעת המועדון.
  • ניתן לשכור בתשלום תא אחסון אישי, לפי הכללים הנהוגים במועדון.

בטיחות:

חובה על החברים להישמע תמיד להנחיות והוראות צוות המועדון.
אין להיכנס לשטח המועדון תחת השפעת אלכוהול, סמים או סמי הרגעה או בזמן מחלה. 
אין להכניס חיות מחמד למועדון.
אין להכניס למועדון דברי אוכל, אלכוהול וכן כלים ואריזות העשויים מזכוכית או מחומר שביר אחר.
המקום הינו תחת ההגדרה “כשר מהדרין” ולטובת אחריות הציבור הכשר תיאסר  כל כניסה של מזון מסוג כלשהו.
על החברים הסובלים מבעיות רפואיות, לרבות הסובלים מסוכרת, מחלות לב, לחץ דם גבוה או נמוך ו/או משתמשים בתרופות, לרבות תרופות הכוללות חומרים מונעי קרישה, אנטי היסטמינים וחוסמי בטא, להתייעץ עם רופא טרם השימוש במתקני המועדון.

כללי:

אין להכניס מזון מבחוץ למתחם

 

החברה רשאית לסיים את חברותו של כל חבר במקרה של הפרה של איזו מהוראות התקנון ו/או של איזו מהוראות צוות או הנהלת המועדון או החברה ו/או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או התנהגות גסה, פרועה או אלימה ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה במועדון ו/או התנהגות שיש בה כדי לסכן את חברי המועדון את שלומם ו/או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם נזק כלשהו וכדומה. 
החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לקבל מועמד כמנוי במועדון ו/ואו לחדש מנוי קיים.
אין לקיים פעילות מסחרית כלשהי לחברי המועדון, במועדון ו/או בסביבתו, למעט הפעילות המסחרית המורשית על ידי החברה.
לא ניתן לממש במועדונים מנוי שנרכש מצד ג’ כלשהו.
החברה אינה אחראית ואינה חייבת לספק מקומות חנייה למנויים. הוראה זו תחול גם לגבי מועדונים בהם קיימים מקומות חנייה בתשלום או ללא תשלום.
החברה רשאית לשנות ולתקן מעת לעת ולפי שיקול דעתה את התקנון.
החבר מאשר כי קרא והבין את התקנון המהווה חלק מהחוזה בין החברה לחבר והוא מאשר כי ניתנו לו תשובות לכל שאלותיו ונמסר לו הסבר בדבר זכותו לבטל את המנוי, האופן והעלויות הכרוכות בכך וחתימתו האלקטרונית על טופס ההרשמה ועל התקנון מהווה הסכמה לאמור בתקנון.
ידוע לחבר כי עותק מהתקנון עומד לעיון החבר במשרדי המועדון ובאתר האינטרנט.
התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד.

 
קופצים בדיג'אמפ
לבעלי מנויים בלבד!

59 ₪

39 ₪ בלבד

לתקופת חול המועד.