אישור קפיצה - הסכמה מרצון

ראשית מצורף סרטון חובה לצפייה. לחץ כאן – סרטון בטיחות
מנוסח בלשון זכר ובלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים ורבים כאחד .

אישור קפיצה Djump

במקרה של אפטרופוס ו/או אחראי על קטין ייחתם בשמו ובשם הקטין .
לא חלה כל חובה חוקית למסור את הפרטים המזהים, אולם בלא מסירתם לא ניתן יהיה, להשתתף בפעילות בפארק.
השימוש והפעילות במתקני Djump כרוך בסיכון טבעי למשתתף ולפיכך הוא מותנה בקיום הוראות הבטיחות והשימוש הנמצאות על גבי השילוט בפארק ו בהישמעות להוראות הבטיחות של צוות Djump.

1. אני מצהיר כי אני בריא ולא סובל ממצב רפואי העשוי להחמיר כתוצאה מהשתתפות בפעילות
במתקני הפארק וכי אינני בהיריון.

2. אני מבין ומסכים שהשימוש במתקני הפארק כרוך בסיכון טבעי למשתתף בפעילות , שלא ניתן
להימנע ממנו באופן מוחלט ללא פגיעה באופי הפעילות, לרבות סיכון של נזקי גוף חמורים, נכות ואף מוות, ובכלל זה כתוצאה מנפילה, החלקה, מעידה או פגיעה וכי אני עשוי להיפגע גם משימוש של כל אדם אחר במתקני הפארק. אני מבין את הסיכון שיש בכך ומתחייב לפיכך שלא לנסות לבצע שום פעולה מסובכת מבלי שיש לי ניסיון וידע מוקדם לכך.

3. אני מבין ומקבל על עצמי את הסכנות, ב ין ש ידועות ובין שלא ידועות לי , של פגיעות, אובדן או נזק, העשויים להתרחש והכל מתוך בחירה ומרצוני החופשי להשתתף בפעילות בפארק, ובידיעה והבנה כי אני מסתכן מרצון.

4. Djump רשאית לסרב לכניסתי ואף להוציא אותי על פי שיקול דעתה בהתאם לכללי הפארק. במקרה ונמנעה כניסתי עקב מעשה או מחדל של Djump, ככל ושילמתי מראש, יושב לי מלוא הסכום ששילמתי עבור הכרטיס או תינתן לי אפשרות לבקר בפארק במועד אחר.

5. אני יודע ומסכים כי אסור להשתמש במתקני הפארק תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול .

6. אני יודע מסכים כי הפארק והנוכחים בו מצולמים ואני נותן לכך את הסכמתי וכי Djump רשאית לעשות כל שימוש בצילומים ו במקרה של אפוטרופוס גם של הקטין, על פי כל דין ולפי שיקול דעתה כולל לצרכי פרסום וחשיפה. אני מאשר כי לא תהיה לי כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

ידוע לי כי הסכמתי לתנאי אישור קפיצה זה על ידי מילוי פרטיי המזהים ובמקרה ש ל אפוטרופוס גם מילוי הפרטים המזהים של הקטין , משמעם שקראתי את כל תנאיו, ושהנני מסכים ומחויב להם במלואם.

קופצים בדיג'אמפ
לבעלי מנויים בלבד!

59 ₪

39 ₪ בלבד

לתקופת חול המועד.